Sedempikčasta polonica ali sedempika polonica  - Coccinella septempunctata L.

Opis

Imago - Hrošči sedempike polonice merijo 5 do 9 mm, so črne barve z minijevo rdečimi pokrovkami. Na vsaki pokrovki imajo po tri črne pike ter eno piko na stiku pokrovk. Na čelu in vratnem ščitku imajo dve belo rumenkasti lisi. Menimo, da je slovensko ime sedempika polonica ustreznejše.

Jajčeca - ima podolgovata ovalna, rumene barve, merijo 0,207 - 0,247 mm. Vsako jajčece je na podlago pritrjeno pokončno, največkrat so jajčeca v jajčnih leglih odložena med kolonijami listnih uši.

Ličinke - so takoj po ekloziji črne, merijo 2 do 3 mm. Odrasle so modrikasto sive, merijo 8 do 10 mm in imajo po telesu modrikasto sive bradavice, na vseh treh obročkih oprsja pa sta po dve rumeni ali oranžni pegi.

Buba - Je odkrita, delno gibljiva. Če je vznemirjena se s sprednjim delom telesa sunkovito dviga. Barva je odvisna od okolja. Tako je pri nižji temperaturi in visoki zračni vlagi temnorjava, pri visoki temperaturi in nizki zračni vlagi pa je svetlo oranžna.

Bionomija

Sedempikčasta polonica prezimuje (ponavadi) na ali v tleh, na prisojnih legah 3 do 5 cm globoko pod listjem, v šopih trave ponavadi v skupinah do 10 osebkov, najraje na malo dvignjenem terenu. Spomladi, ko živali zapustijo prebivališče (april, maj) ostanejo še nekaj časa na rastlinah blizu, kjer so prezimile. Po oploditvi spomladi (junij) odlagajo samice jajčeca in sicer 15 do 50 jajčec/dan; skupaj pa 350 do 900 jajčec v odvisnosti od vrste hrane (oz. listnih uši).

Embrionalni razvoj

traja po nekaterih avtorjih 2 do 4 dni, po drugih 5 do 8. Postembrionalni razvoj je kratek, če je temperatura optimalna ta pa je okrog 25° C in če je hrana ustrezna. Ko se ličinka izleže iz jajčeca ostane do enega dneva na jajčni lupini. Tedaj zaužije neoplojena, poškodovana jajčeca ali mlajše ličinke. Običajno se trikrat levi tako da se razvija od stadija L1 do L4. Stadiji ličinke trajajo 18 do 21 dni. V zadnjem stadiju se ličinka umiri, nakar pride v stadij bube, ki traja 6 do 12 dni.

Postmetabolni razvoj

Imago, ki se izleže ima sprva pokrovke mehke brez leska, svetlo obarvane, brez pik. Zadnji par kožnatih kril moli izpod pokrovk. Postopoma se pokrovke obarvajo najprej svetlo rdečkasto in take ostanejo še nekaj časa ali celo mesecev. V stadiju imaga stopijo v diapavzo, ki traja 3 do 4 mesece.

V osrednji Evropi razvije en rod letno, ponekod npr. v Bolgariji pa dva rodova.

Posebnosti

Esencialne vrste listnih uši v prehrani sedempikčaste polonice so npr. Myzus persicae (razvoj traja 13 dni), Aphis fabae (razvoj traja 13,6 dni), Acyrthosiphon pisum (razvoj traja 14 dni), Lipophis erysimi (razvoj traja 28,6 dni), neesencielne vrste uši so npr. Schizaphis graminum (razvoj traja 35,4 dni), Diuraphis noxia (razvoj traja 26,1 dni).

Sedempikčasto polonico (Coccinella septempunctata L.) najdemo v gozdovih, sadovnjakih, na njivah in travnikih. Zgodaj spomladi se hranijo z listnimi ušmi v bližini prezimovališč, nato se selijo na krmne rastline (lucerna, detelja), njive vrtove, kjer odlagajo jajčeca, nato pa naprej na travnike in v sadovnjake ter v žitne posevke.

Nevarna za preživele polonice je košnja in nekontrolirana raba insekticidov npr. proti Aphis fabae v sladkorni pesi. Sedempikčasta polonica je pomembna plenilska vrsta tudi pri nas. Kako jo zavarovati oz. vspodbuditi njeno število v naših okoljih ? Spomladi je potrebno pregledati mesta, kjer so polonice prezimile. To so npr. vinogradi, robovi gozdnih jas itd. Posevke je treba prav tako skrbno pregledati se odločiti za škropljenje npr. listnih uši šele potem, če ni tam naravnih antagonistov. Prag koristnosti je 1 odrasla polonica/20 listnih uši ali pri črni fižolovi uši 1 ličinka, L3-L4 13 listnih uši, ki v petih dneh požre 97 do 100% uši.

Za polonico zelo strupeni sintetični insekticidi so: karbaril, dimetoat, malation, mevinfos, fosfamidon, piretroidi; srednje strupeni: fosalon-triklorfon, endosulfan, diklorvos; nestrupen je pirimikarb.

 

Besedilo: Lea Milevoj, BF-Agronomija