Obvestilo št. 04
Datum : 30. april 2001
 

OBVESTILO SADJARJEM
OBVESTILO VINOGRADNIKOM
OBVESTILO POLJEDELCEM
OBVESTILO  HMELJARJEM


Avtomatski telefonski odzivnik

Avtomatski telefonski odzivnik še vedno ne deluje, prav tako pa vam ne moremo zagotoviti kdaj bomo njegovo delovanje ponovno vzpostavili. Sporočamo pa vam,

da lahko dobite najnovejše informacije o varstvu sadnega drevja tudi po telefonu (03 71-21-616) vsak delovni dan, v času od 6.30 do 8.30 ure.

 

OBVESTILO SADJARJEM

ŠKROPLJENJE JABLAN V MAJU

1Marko Zmrzlak, univ. dipl. inž. agr. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo

 UVOD

Povprečna aprilska temperatura zraka je bila v Žalcu enaka 40-letnemu povprečju (9,9 °C). To lahko pripišemo predvsem drugi dekadi tega meseca, ko smo bili priča nenavadno nizkim temperaturam. Ostali dve dekadi aprila sta bili v primerjavi z večletnim povprečjem toplejši (I. dekada za 0,9 °C, III. dekada za 1,8 °C). Vsota temperatur, pri pragu 10 °C pa je znašala v Žalcu na dan, 1. maja 96 °C. Dežja je bilo v aprilu za 46 mm več kot ponavadi, skupna količina padavin pa je bila v tem mesecu 133 mm.

Toplo vreme v zadnji dekadi aprila je spet pospešilo dogajanja v naravi. Zgodnje cvetoče sorte jablan so pred nekaj dnevi (2-3 dni) že odcvetele, pri sortah Zlati delišes in Gloster pa so sedaj začeli odpadati venčni listi.

Jabolčna grizlica

Jabolčno grizlico spremljamo na več lokacijah (Mirosan, Pongrac, Braslovče, Meja Šentjur, Rimske toplice, Frankolovo). V zadnjih dneh smo zaradi toplega vremena zasledili povečan ulov omenjenega škodljivca, mestoma pa je bil presežen tudi prag škodljivosti. Pri jabolčni grizlici je prag škodljivosti presežen takrat, ko število ulovljenih osic na belo lepljivo ploščo preseže vrednost 30 grizlic.

Letos je potrebno jabolčni grizlici posvetiti še posebno pozornost, saj je po pozebi pomembno, da ohranimo preostale plodiče. Opazujte pojav škodljivca in ob pojavu ukrepajte. Škropljenje proti jabolčni grizlici opravite takoj po cvetenju, ko odpadejo venčni listi. Opozarjamo vas, da so vsi spodaj navedeni pripravki, z izjemo pripravka Calypso SC 480, strupeni za čebele. Proti jabolčni grizlici lahko uporabite naslednje pripravke:

Listne uši

Vremenske razmere so ugodne tudi za razvoj listnih uši. Nasade natančno preglejte in ugotovite njihovo prisotnost. V času po cvetenju so pragovi škodljivosti za listne uši naslednji:

Proti listnim ušem priporočamo v tem času predvsem pripravke kot so; Actara 25 WG ali Calypso SC 480, (oba uporabite v 0,02 % konc.) ali pa Confidor 200 SL v 0,03 % koncentraciji. Uporabite lahko tudi Pirimor WP 50 (0,06 % konc.) ali Hostaquick 50-EC (0,1 % konc.). Pri tradicionalni pridelavi jablan lahko proti listnim ušem ukrepate tudi s pripravki kot sta Metasystox ali Folimat LC 50. Omenjena pripravka uporabite v 0,1 % koncentraciji.

Jablanov škrlup in jablanova pepelovka

V zadnji dekadi aprila je deževalo 3-krat (21., 22. in 26. aprila), pri čemer smo 22. aprila v Žalcu zabeležili le 0,2 mm padavin. Pogoji za primarno infekcijo za so bili po Adconu zadnjič izpolnjeni 26. aprila. Proti škrlupu in pepelovki še naprej priporočamo uporabo sistemičnih in

strobilurinskih pripravkov, pri čemer vam zaradi nevarnosti pojava odpornosti priporočamo menjavanje pripravkov različnih skupin fitofarmacevskih sredstev. Pred uporabo fungicidov, če je le mogoče, odstranite plesnive poganjke.

OBVESTILO POLJEDELCEM

VARSTVO KORUZE PRED PLEVELI

mag. Andrej Simončič, univ. dipl. inž. agr., Klaudija Matjaž-Petek, univ. dipl. inž. agr., Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec

V naslednjih dneh se bo pričela sezona setve koruze, kar nas je vzpodbudilo, da vam v prispevku predstavimo na kratko aktualno problematiko zatiranja plevelov v koruzi na vodovarstvenih območjih, na kratko primerne herbicide za uporabo v hmeljiščih in nazadnje še letošnje novosti na tem področju.

Vsem tistim, ki boste letos v okviru štiriletne premene v hmeljiščih sejali koruzo najbolj priporočamo uporabo herbicidov takoj po setvi pred vznikom. Uporabo herbicidov po vzniku koruze in plevelov v primeru karantenske premene v hmeljiščih okuženih z Verticillium spp. odsvetujemo. To je namreč zaščita, ki je na drugih poljedeljskih njivah sicer zelo zaželjena in priporočena, vendar ne zagotavlja popolnega uničenja vseh širokolistnih plevelov. V hmeljiščih, posejanih s koruzo pa je popolno uničenje dvokaličnih plevelov vaša osnovna dolžnost.

Večletna prizadevanja na področju zmanjšanja atrazina in ostalih herbicidov na vodovarstvenih območjih, ki so med potencialnimi onesnaževalci podtalnice, so že dala rezultate. Tako se pri pridelovanju koruze danes v čedalje večji meri uporabljajo različni posredni in neposredni nekemični ukrepi za zatiranje plevela. Uporaba herbicidov pa se počasi, vendar vztrajno nagiba k usmerjenemu zatiranju plevela po vzniku koruze in plevela. Pri uporabi FFS dajemo prednost hitro razgradljivim herbicidom, ki jih uporabimo na večji del poraslih tleh, s čimer zmanjšamo možnost izpiranja herbicidov v podtalnico, hkrati pa z uporabo hitro razgradljivih herbicidov preprečimo, da bi se le-ti v tleh zadrževali daljši čas in s tem povzročali motnje v tleh.

Vendar pa novosti na področju varstva pred pleveli v koruzi podobno kot v lanskem letu in kot bo razvidno iz prispevka, tudi v letošnjem letu ne govorijo v prid ekološko primernejšim pripravkom, saj je večina novih pripravkov zopet iz skupine talnih herbicidov in je prvenstveno namenjena uporabi pred vznikom koruze in plevela.

Novosti med pripravki za zatiranje plevelov v koruzi

Med pripravki, ki imajo dovoljenje za uporabo v Sloveniji jih je še vedno dve tretjini namenjenih uporabi pred vznikom koruze in plevelov. Ob že znanih pripravkih na podlagi alaklora, atrazina, flurokloridona, izoksaflutola, linurona, metolaklora, pendimetalina simazina in terbutilazina, ima od letošnjega leta dalje dovoljenje za uporabo pripravek na podlagi atrazina in flufenaceta z imenom Aspect 500 SC, ki ima podobno delovanje kot vsem znan pripravek Primextra gold 720 SC. Uporabljamo ga v času po setvi in pred vznikom koruze ali zgodaj po vzniku koruze in plevela. Boljše delovanje dosežemo pri uporabi po setvi in pred vznikom koruze in plevela ob pogoju, da so tla primerno vlažna. Deluje na enoletne ozkolistne in širokolistne plevele. Zaradi vsebnosti atrazina je tako kot drugi tovrstni pripravki prepovedan na VVO.

Ob teh je v letošnjem letu dobil dovoljenje za uporabo tudi pripravek na podlagi metribuzina in že prej omenjenega flufenaceta z imenom Axiom WG 68, ki ga za razliko od Aspecta 500 SC zaradi vsebnosti metribuzina ne moremo uporabiti po vzniku koruze in plevela. Axiom WG 68 podobno kot Aspect 500 SC in drugi tovrstni pripravki deluje na enoletne ozkolistne in širokolistne plevele. V letošnjem letu smo ob že znanih pripravkih Primextra dobili še četrtega in sicer kombinacijo terbutilazina in že predstavljenega izboljšanega metolaklora, ki se bo imenoval Primextra TZ gold 500 SC. Omenjeni pripravek lahko podobno kot ostale pripravke z imenom Primextra uporabljate pred ali po vzniku koruze. Vendar pa Vam priporočamo, da z uporabo ne odlašate, saj se njegova učinkovitost po vzniku z razvojem plevela hitro manjša. Zaradi vsebnosti terbutilazina lahko omenjeni herbicid uporabljate tudi na vodozbirnih območjih.

Pri uporabi vseh talnih herbicidov bodite predvsem pozorni na dobro predsetveno obdelavo in pa vlago v tleh, saj ob nezadostni vlagi vsi ti herbicidi kljub številnim podatkom, ki govorijo o zmožnostih delovanja tudi v “manj vlažnih” razmerah, ne bodo delovali zadovoljivo. V primeru nezadostne vlage je bolje z uporabo teh pripravkov nekoliko počakati oziroma herbicide zamenjati za tiste, ki jih lahko uporabimo po vzniku koruze in plevela. V kolikor pa tovrstne pripravke nameravate uporabiti po vzniku koruze in plevela, vam priporočamo, da jim dodate zmanjšani odmerek katerega izmed listnih herbicidov.

Za uporabo po vzniku ima od letošnjega leta dalje dovoljenje za uporabo tudi pripravek Merlin, ki smo ga do sedaj lahko uporabljali le pred vznikom koruze in plevela. Za njegovo učinkovito delovanje oziroma širši spekter delovanja ga boste morali kombinirati z enim izmed pripravkov za zatiranje ozkolistnih plevelov.

Priporočila za uporabo na vodozbirnih območjih

Glede uporabe herbicidov v koruzi na vodovarstvenih območjih lahko še enkrat poudarimo, da velja zaenkrat prepoved uporabe le za večkomponentne pripravke, ki vsebujejo atrazin in acetoklor (trophy), pri čemer pa acetoklor v letošnjem letu nima več dovoljenja za uporabo v Sloveniji. Med ostalimi herbicidi, ki jih uporabljamo pred vznikom koruze in plevela, lahko glede na različna poročila o vsebnosti ostankov FFS v podtalnici in pitni vodi ob atrazinu in njegovih metabolitih v podtalnici kot tudi pitni vodi v zadnjih letih zasledimo v manjši meri še metolaklor, simazin in v zadnjem času tudi že terbutilazin, čeprav ima dovoljenje za uporabo šele tri leta. V kolikor bomo želeli omenjene aktivne snovi uporabljati tudi v naslednjih letih, bo potrebno predvsem na VVO ter na peščenih tleh uporabljati omenjene aktivne snovi oziroma pripravke v predpisanih, nižjih odmerkih, ki veljajo za peščena tla. Pri tem mislim v prvi vrsti na metolaklor, katerega vsebnost v tleh je v zadnjih letih precej narastla. Iz že omenjene raziskave tal na VVO v letu 2000 je metolaklor mogoče najti praktično v vsakem odvzetem vzorcu tal. Zaradi omenjenih dejstev bi bilo želeno, da bi se uporabi vseh omenjenih talnih pripravkov občasno ali vsaj na delu teh površin, če že ne v celoti, odpovedali in jih nadomestili z drugimi, ekološko primernejšimi pripravki, oziroma vsaj s pripravki, ki jih v podtalnici zaradi različnih vzrokov vsaj zaenkrat še nismo zasledili. Med temi lahko priporočamo za uporabo pred vznikom pendimetalin (Stomp 330 E), dimethenamid (Frontier 900) in flurokloridon (Racer 25-EC) za zatiranje ozkolistnih plevelov ter flurokloridon (Racer 25-EC), linuron (Afalon, linuron WP-50, linuron Chromos 50-WP), pendimetalin (Stomp 330 E) in izoksaflutol (Merlin) za zatiranje širokolistnih plevelov. Neglede na Vaš izbor pa Vam priporočamo, da z omenjenimi pripravki ''kolobarite'', kar pomeni, da ne uporabljate istih pripravkov oziroma aktivnih snovi več let zapored, temveč jih čimvečkrat zamenjujte z aktivnimi snovmi iz drugih kemičnih skupin. Še bolje pa je, da poskušate na občutljivih območjih v kar največji meri nadomestiti zatiranje plevelov pred vznikom koruze in plevela z ukrepanjem v času po vzniku. V času, ko so tla porasla s plevelom in koruzo, je tveganje glede onesnaževanja tal in podtalnice bistveno zmanjšano.

Med pripravki, ki jih uporabljamo v koruzi po vzniku, zaenkrat ni nobenega, ki bi ga do sedaj uspeli zaznati v podtalnici oziroma pitni vodi. Med njimi tudi ni nobenega, ki bi imel prepoved uporabe na vodozbirnih območjih. Tako lahko brez nevarnosti za okolje in podtalnico ob upoštevanju navodil za uporabo uporabljate za zatiranje širokolistnih plevelov po vzniku plevela in koruze vse pri nas dovoljene pripravke v ta namen. Podrobneje bomo ukrepe in herbicide v zvezi z reševanjem zapleveljenosti v koruzi po vzniku plevela predstavili v naslednjih številkah Poljedelskih obvestil ter na avtomatskem telefonskem odzivniku, v kolikor bo do takrat pričel zopet delovati. V primeru nejasnosti glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev, še posebej na vodovarstvenih območjih, pa Vam priporočamo, da se posvetujete s svetova1ci na vašem območju oziroma drugimi strokovnjaki iz tega področja.

 

ZATIRANJE PLEVELOV NA TRAVINJU

mag. Andrej Simončič, univ. dipl. inž. agr., Klaudija Matjaž-Petek, univ. dipl. inž. agr., Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec

Na premenah, ki so posejane s travo, najdemo tako enoletne kot tudi večletne širokolistne plevele. Najpogostejši večletni širokolistni pleveli so osat, ščavje in hren. Enoletni širokolistni pleveli v redkejših posevkih pomladi vzklijejo. Največkrat najdemo navadno zvezdico, belo metliko in ščir. V letošnjem letu sta se ščavje in osat zaradi ugodnih vremenskih razmer hitreje razvijala. Zato so opozorila glede razvoja ščavja v tem času odveč, saj se je le-to že razvito do te mere, da ga je mogoče opaziti že od daleč. Ker pa je hkrati s ščavjem v zadnjem času precej zrasla tudi trava, bo košnja letos nekoliko prej kot običajna leta. Zato se je že iztekel čas za uporabo herbicidov na travinju pred prvim odkosom. Po košnji počakajte toliko časa, da se pleveli obrastejo, da imajo dovolj listne mase. Ščavje naj bo ob tretiranju visoko vsaj 15 cm. Takrat bo primeren čas za uporabo že znanih pripravkov kot so Starane 250 (1,5 l/ha ali 0,3 % konc. – karenca 21 dni), Duplosan KV (3 l/ha ali 0,5 % konc. – karenca 28 dni), Deherban combi-MD (4-5 l/ha ali 0,7 % konc. – karenca 28 dni), Galium (5-6 l/ha ali 1 % konc. – karenca 28 dni), Grodyl (40-60 g/ha oziroma 1g/10 l vode, – karenca za pašo in svežo krmo 7 dni in za seno 21 dni) in Harmony 75 DF (20 -30 g/ha ali 0,6 g/10 l vode, – karenca 21 dni). Med temi herbicidi so selektivni za detelje Harmony 75 DF in Grodyl, zato vam teh pripravkov v monokulturi trav ne priporočamo. V kolikor ju boste uporabili, morate dodati enega izmed ostalih prej naštetih herbicidov, ki bo zatrl metuljnice.

 

ZATIRANJE PLEVELA V OZIMNIH ŽITIH

mag. Andrej Simončič, univ. dipl. inž. agr., Klaudija Matjaž-Petek, univ. dipl. inž. agr., Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec

Ozimna žita so v tem času večinoma v fazi kolenčenja. V tem času (do pojava zastavičarja) lahko uporabite Starane 250. Pripravek dobro zatira običajne njivske plevele, kot so npr. plezajoča lakota, navadni plešec, dresni, navadna zvezdica. Starane 250 pa ob tem dobro deluje tudi na njivski slak. Od letošnjega leta dalje sta registrirana dva nova pripravka za zatiranje enoletnih ozkolistnih ter enoletnih in nekaterih večletnih širokolistnih plevelov z imenom Sekator in Hussar. Hussar je predvsem foliarni herbicid na podlagi jodosulforona (sulfonil sečnina), uporabljamo ga od začetka razraščanja pa vse do pojava zastavičarja pri oziminah. Odmerek je od 0,1 do 0,2 kg/ha. Pripravek dobro zatira enoletne širokolistne plevele kot so loboda, bela metlika, srhkodlakavi ščir, rogovilček, dresni in ostale. Prav tako zatira nekatere ozkolistne plevele. Dobro učinkuje tudi na nekatere večletne širokolistne plevele kot sta ščavje in njivski osat.

Sekator je prav tako predvsem foliarni herbicid, ki ima poleg jodosulforona še eno dodano aktivno snov in sicer amidosulforon. Tudi Sekator dobro deluje na vse prej omenjene enoletne ozkolistne in širokolistne plevele. Z njim tretiramo posevke od tretjega lista dalje do pojava zastavičarja. Odmerek je od 0,2 do 0,3 kg/ha.

Prav tako lahko uporabite še pripravek Basagran DP-P. Najboljšo učinkovitost dosežemo, če ga uporabimo v času od razvitega tretjega lista do pojava drugega kolenca. V kolikor herbicidne zaščite zaradi različnih vzrokov nismo opravili prej, lahko Basagran DP-P uporabimo tudi še v fazi razvoja zastavičarja do odpiranja nožnice (BBCH 39-49). Pripravek dobro zatira lobodo, navadni plešec, kamilico, dresen, navadno zvezdico in vse ostale plevele, ki so značilni za poljedelske njive in jih v hmeljiščih ne najdemo pogosto. Odmerek je 3 l/ha, temperature ob tretiranju naj ne bodo višje od 25 ºC.

 

ZATIRANJE PLEVELA V JARIH ŽITIH

mag. Andrej Simončič, univ. dipl. inž. agr., Klaudija Matjaž-Petek, univ. dipl. inž. agr., Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec

Jara žita so v tem času v fazi razraščanja, nekatera pa tudi že pri koncu razraščanja. Zato je sedaj primeren čas za ukrepanje proti plevelu. V kolikor je presežen prag škodljivosti, še posebej pa, če je žito redko, vam priporočamo uporabo herbicidov. Za zatiranje širokolistnih enoletnih in večletnih plevelov lahko v jarem ječmenu in pšenici uporabimo pripravke iz skupine derivatov fenoksikarboksilnih kislin. Izbirate lahko med samostojnimi pripravki na podlagi 2,4-D in MCPA, MCPP-P, kot tudi njihovimi kombinacijami. Zaradi razširitve spektra delovanja vam priporočamo, da uporabite kombinirane "hormonske" pripravke kot so Oxytril - M, Deherban combi ali Galium. Tovrstne pripravke lahko uporabite v času do konca razraščanja žit, dobro pa delujejo na že prej omenjene zimsko pomladanske plevele kot tudi na pomladi kaleče plevele, kot sta bela metlika ali navadni zebrat. Ob teh lahko v jari pšenici in ječmenu uporabite še pripravke na podlagi bentazona (Basagran DP-P, Basagran top), cinidon-etila (Orbit) in fluroksipirja (Starane 250), katerim so zaradi razširitve spektra delovanja ravno tako dodane aktivne snovi iz skupine derivatov fenoksikarboksilnih kislin. Pri zatiranju širokolistnih plevelov v jarem ječmenu si lahko pomagate tudi s pripravkom iz skupine sulfonil sečninskih herbicidov (Granstar), ki mu morate v primeru zatiranja plezajoče lakote ali njivskega slaka dodati herbicid, ki je za ti vrsti dovolj učinkovit (npr. Starane 250 ali Orbit). Od letošnjega leta dalje lahko pri pridelavi jare pšenice in jarega ječmena uporabite tudi pripravka Hussar in Sekator, ki smo ju omenili že pri ozimnih žitih. Razlika je le v času uporabe pripravkov. V jarinah ju lahko namreč uporabite le do konca razraščanja. Odmerek Hussarja je 0,1-0,2 kg na ha, medtem ko je odmerek Sekatorja 0,2-0,3 kg na ha.

Pri pridelavi ovsa je izbor herbicidov precej manjši. Za zatiranje ozkolistnih plevelov v ovsu v Sloveniji nima dovoljenja za uporabo noben herbicid. Za zatiranje širokolistnih plevelov jih je največ iz skupine derivatov fenoksikarboksilnih kislin. Priporočamo vam, da izmed teh pripravkov uporabite že prej omenjene pripravke kot so Deherban combi, Oxytril - M ali Galium. Iz te skupine ne smete uporabljati pripravkov na podlagi 2,4-D, kot tudi ne kombiniranih pripravkov, ki vsebujejo večji delež te aktivne snovi (> 0,6 l a. s./ha). Vzrok za to je možnost poškodb ovsa, ki se odražajo na zmanjšanem pridelku. Ker je oves eden izmed najbolj občutljivih med žiti glede uporabe herbicidov, vam svetujemo, da upoštevate omejitve tako glede temperature kot tudi fenofaze razvoja ovsa v času škropljenja.

 

OBVESTILO  HMELJARJEM

Spoštovani hmeljarji!

Na začetku sezone bi vas radi ponovno seznanili s obveznostmi, ki jih imate kot obdelovalec hmeljišč, kjer je bila potrjena prisotnost hmeljeve uvelosti. V interesu vseh prizadetih in ogroženih hmeljarjev je, da progresivno obliko hmeljeve uvelosti (Verticillium spp.) omejimo oziroma jo zaustavimo. V lanskem letu so bila odkrita štiri nova žarišča bolezni in sicer glavnina v kompleksih (Poljče, Tabor, Prekopa, Vransko). Tako so hmeljišča, okužena z boleznijo v neposredni bližini ostalih hmeljišč, v katerih uvelosti hmelja (do sedaj) nismo našli. Poljske poti, obračališča in ozare so tako marsikje skupne za več hmeljišč skupaj. Prav tako velja posebno pozornost nameniti tistim hmeljiščem, kjer je bila bolezen prisotna samo na določenem omejenem delu in boste letos na istih površinah še naprej pridelovali hmelj. V teh hmeljiščih morate dosledno izvajati razkuževanje traktorskih pnevmatik in vseh priključkov po vsakem opravilu v nasadu. Prav tako ne pozabite na razkuževanje ročnega orodja (hmeljarski noži, motike, srpi,…) in obutve.

Pridelovalci, ki ste morali svoje nasade hmelja v celoti izorati, morate upoštevati najmanj štiriletno premeno, ki vključuje setev samo ozkolistnih gojenih rastlin. Izbor le-teh je ozek, sejete lahko koruzo, žita in trave. V tem štiriletnem obdobju je prva skrb zatiranje vseh širokolistnih plevelov in ostankov hmelja, ki so potencialni prenašalci bolezni. Zatiranje plevelov naj ne bo ukrep le v samem posevku, ampak tudi med drogovi, na čelih in vzdolžnih robovih hmeljišč.

V preteklih dveh letih smo na hmeljiščih, kjer je bil hmelj v celoti uničen in je že uvedena obvezna premena, pogosto našli zapleveljene pasove med drogovi. Ob robovih njiv je pritisk plevelov močnejši, zato tudi na teh delih hmeljišča ne zanemarite varstva pred pleveli.

Glede na to, da je dovoljena le setev enokaličnic, smo vam pripravili navodila za varstvo pred pleveli po posameznih kulturah.