FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO:Seminar
FITO-INFO – uporaben vir informacij

Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin FITO-INFO, deluje kot javno dostopen informacijski portal že od leta 1997. Od svojih začetkov do danes je zaradi vedno večjih potreb po novih informacijah, dostopnosti novih tehnologij in povezovanja in izmenjave informacij s sorodnimi informacijskimi sistemi doživel kar nekaj vsebinskih, strukturnih, in oblikovnih sprememb.

FITO- INFO je prvi informacijski sistem na področju fitomedicine v slovenskem jeziku. Njegovi idejni začetki segajo v leto 1995. Takrat so v nekaterih državah zahodne Evrope (Francija, Nemčija, Velika Britanija, Danska, Nizozemska) že razvijali informacijske sisteme za področje fitomedicine, toda z različnimi nivoji dostopa. Kljub dejstvu, da so dostopni številni tuji viri znanstvenih in strokovnih informacij, pa so domače informacije za vsako družbo in državo izredno pomembne. Na pogovorih in strokovnih posvetovanjih so domači strokovnjaki izražali želje po dostopu do poenotenih zbirk podatkov na področju fitomedicine. Zbirke nekaterih podatkov za to področje, ki so že bile na posameznih institucijah v Sloveniji, so dotlej služile predvsem notranji uporabi, vsaka institucija pa jih je po svoje interno urejala, zato so se enake operacije večkrat ponavljale.

Na 2. slovenskem posvetovanju o varstvu rastlin, ki je potekalo 21. in 22. februarja 1995 v Radencih, je bila ponovno izpostavljena potreba po urejenih zbirkah znanj na področju fitomedicine, ki bi bila prosto dostopna na svetovnem spletu. Junija tistega leta je potekal v prostorih Kmetijskega inštituta Slovenije v Ljubljani sestanek na temo Informacijski sistem na področju fitomedicine v Sloveniji. Udeležili so se ga fitomedicinski strokovnjaki z BF, Oddelka za agronomijo, s Kmetijskega inštituta Slovenije, Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Kmetijske fakultete Maribor, tedanjih Kmetijskih zavodov Ljubljana in Nova Gorica, Fitosanitarne uprave RS, Inšpektorata R Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter iz tedanjega Hidrometeorološkega zavoda Slovenije. Na sestanku smo sklenili, da v Sloveniji potrebujemo informacijski sistem za področje fitomedicine, ki bo zadostil potrebam širokega kroga uporabnikov (vladnih in nevladnih ustanov, izobraževalnih in znanstveno raziskovalnih ustanov, svetovalnih organizacij, prodajaln in proizvajalcev FFS, kmetijskih gospodarstev, kmetov in vrtičkarjev in nenazadnje študentov kmetijstva-agronomija in drugih). Na sestanku je bila imenovana delovna skupina za dodelavo idejne zasnove in za opredelitev ciljev tega projekta. Ministrstvo za znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je leta 1997 odobrilo tri letni aplikativni projekt: Razvoj modela interaktivnega multimedijskega informacijskega sistema za fitomedicino (izvajalec Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, soizvajalci Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko in Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin). Poglavitni namen takšnega informacijskega sistema je bil zainteresiranim ponuditi centralni vir kakovostnih, ažurnih in lahko dostopnih informacij s področij entomologije, nematologije, agrozoologije, mikologije, bakteriologije, virologije, herbologije, fitofarmacevtskih sredstev, njihove toksikologije, prognoze, integriranega in biotičnega varstva rastlin in zakonodaje. Poleg ažurnosti podatkov je bilo eno glavnih načel tudi prost (neomejen) dostop za čim večje število uporabnikov ter postopna gradnja sistema s čimprejšnjo uporabnostjo posameznih modulov.

Sedež izgradnje sistema je od začetka, ki sega v leto 1997, na Inštitutu za fitomedicino, Oddelka za agronomijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. Sooblikovalo ga je več institucij in posameznikov. To so vse tri že navedene pedagoške oziroma raziskovalne ustanove in dve upravni, ki sta prispevali podatke za področja, ki jih pokrivata. To sta bili nekdanja Služba za varstvo rastlin pri MKGP, sedaj Fitosanitarna uprava R Slovenije, ki še vedno aktivno sodeluje in Sektor za zdravstveno ekologijo MZ. V času graditve sistema so potekale intenzivne individualne komunikacije znotraj države, pa tudi izven nje. Na srečanju uporabnikov, ki je potekalo na Oddelku za kemijsko izobraževanje in informatiko in se ga je udeležilo blizu 70 zainteresiranih z različnih institucij in krajev Slovenije, smo že na začetku predstavili zasnovo informacijskega sistema in izbrali skrajšano ime sistema FITO-INFO za prvi domači informacijski sistem za varstvo rastlin. V letu 1997 je bil prvi model sistema dosegljiv na spletnih straneh: http://www.bf.uni-lj.si/ag/fito. V letu 1998 je bilo uvedeno šestmesečno poskusno obratovanje sistema. Obisk spletne strani je bil dober. Od marca 1998 do avgusta 2000 smo registrirali 15774 obiskov. Poglavitnega pomena pri zasnovi informacijskega sistema je bila opredelitev tematskih sklopov. Glede na dostopnost podatkov in potrebe potencialnih uporabnikov sistema so bili identificirani tematski sklopi - moduli, ki vključujejo podenote. Določene so bile vrste logičnih povezav med moduli, predvideni viri podatkov ter postavljene prioritete izvedbe. Tako je bilo najprej izpeljanih (izdelanih) nekaj modulov, za katere so že obstajali podatki in potrebe uporabnikov, npr. fitofarmacevtska sredstva in zakonodaja, sledil je modul organizmov s slikami, opisi ter sistematiko. Pri urejanju podatkov so poleg sodelavcev s prej omenjenih institucij sodelovali še drugi posamezniki. Njihova imena so razvidna iz prispevkov in objavljenih fotografij na spletni strani FITO-INFO. Za izboljšano delovanje sistema je bila že leta 2001 posodobljena strojna oprema, strežnik in računalnik za testiranje informacijskega sistema. Vsebinsko so ažurirane spremembe registriranih FFS, dopolnjevani so opisi škodljivih in koristnih organizmov, njihove slike, obvestila prognostične službe, kar je vidno na tem spletu. V letu 2003 pa se je začela druga faza razvoja oz. prenove FITO-INF-a. Prvotne strani informacijskega sistema smo preselili na novo lokacijo http://www.fito-info.bf.uni-lj.si, stare pa so prenehale delovati. Zaradi precejšnjega povečanja informacijskih vsebin, poenotenja in standardizacije sistema (uporabe enotne terminologije, šifrantov, medsebojne povezljivosti in izmenjave podatkov med različnimi moduli), črpanja podatkov iz različnih informacijskih sistemov in registrov, enkratnega vnosa podatkov pristojnih služb, uporabnikom prijaznejše zgradbe sistema, olajšanja iskanja informacij po različnih kriterijih in ne nazadnje sprememb zakonodaje se je začela prenova prvotne zasnove sistema. Da bi uporabnikom sistema zagotovili čim več aktualnih informacij s področja varstva rastlin, smo obstoječe module deloma spremenili, dopolnili in nadomestili z novimi. Prenovljeni moduli so zasnovani kot relacijske podatkovne baze na SQL strežniku, kar omogoča hitrejši in kompleksnejši dostop do podatkov in njihovo ažuriranje, in internet aplikacije na osnovi dinamičnih ASP strani.

Informacijski sistem FITO-INFO ime že osemletno zgodovino in se je doslej dobro uveljavil na območju Slovenije. Število njegovih uporabnikov stalno narašča, zato moramo tudi v prihodnje zagotoviti njegovo nemoteno delovanje in uporabnikom prijazno uporabo sistema. Nacionalni pomen tako postavljenega informacijskega sistema je nedvomno velik, ker je namenjen širitvi znanja in je uporaben vir informacij. Sistem pomeni podporo pri odločanju, ko uporabnik lahko izbira med več možnostmi. Pomemben je dalje izobraževalni vidik, saj sistem nudi uporabniku tudi temeljna znanja z najrazličnejših področij fitomedicine (npr. sistematika škodljivih in koristnih organizmov). Sistem deluje tudi kot podpora raziskovalcem in strokovnjakom, saj jim olajšuje iskanje razpršenih podatkov v slovenskem jeziku.

Besedilo: Sodelavci inštituta za fitomedicino

FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin