FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
VARSTVO OKOLJA
RAVNANJE Z ODPADKI IN ODPADNO EMBALAŽO FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV
Ostanki fitofarmacevtskih sredstev izvirajo iz neuporabljenih proizvodov (npr. nepremišljenega nakupa, prepoved prodajanja,…), prevelike količine pripravljenih mešanic, zaradi napačnega izračuna dejanskih potreb, neizprani zabojniki ter voda, ki se je uporabila za spiranje naprav za nanašanje in zabojnikov. Okoljsko naravnano upravljanje z odpadki fitofarmacevtskih sredstev je v interesu vseh ljudi. Nenamerno sproščanje (izlivi, prevrnitve,…) ali pa nekritično odlaganje odpadkov teh sredstev v okolje škodi ljudem in onesnažuje površinske vode in podtalnico.

Več o varnem odstranjevanju odpadkov FFS in odpadne embalaže, si lahko preberete v 7. poglavju VARNA RABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV, v publikaciji: Priročnik za svetovalce za FFS in prodajalce FFS: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe fitofarmacevtskih sredstev, ki ga najdete na tem naslovu.

Zakonodaja na področju odpadnih FFS (embalaža, zaloge in ostanki) je na območju RS urejena zelo kompleksno, saj to področje urejajo (neposredno in posredno) trije zakoni s podzakonskimi predpisi izdanimi na njihovi podlagi:
 • Zakon o varstvu okolja*1:
  - Uredba o odpadkih, (Uradni list RS, št. 103/11 in 37/15)
  - Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr. in 18/14)
  - Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi, (Ur. l. RS, št. 119/2006).
 • Zakon o kemikalijah*2:
  - Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov, (Uradni list RS, št. 67/05, 137/06, 88/08, 81/09 in 6/14)
  - Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, (Uradni list RS, št. 35/05, 54/07, 88/08 in 6/14)
 • Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih*3:
  - Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14),
*1 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13): http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO1545.html
*2 Zakon o kemikalijah (ZKEM) /ZKem, (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO1391.html
*3 Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1), (Uradni list RS, št. 83/12) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO2248.html
 
 
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin