FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
RAZISKAVE BIOLOGIJE KOSTANJEVEGA ZAVRTAČA V SLOVENIJI
Dušan DEVETAK
Pedagoška fakulteta, Oddelek za biologijo, Koroška 160,  2001 - Maribor

Listni zavrtač divjega kostanja (Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986) (Gracillariidae, Lepidoptera) je bil pred dvema desetletjema odkrit v Makedoniji. V obdobju od 1989 do danes se je škodljivec razširil v dežele Južne in Srednje Evrope, tudi v Slovenijo. V letih 1997 in 1998 smo vrsto ugotovili na 62 lokalitetah v Sloveniji.

Odrasli metulji se v velikem številu pojavljajo maja, julija in septembra. Po vzletu se zadržujejo na deblih kostanjev, kjer se tudi parijo. Samice ležejo jajčeca na liste. Ličinke z izjedanjem mezofila ustvarjajo izjedine, kar povzroča sušenje listov in v primerih hujše prizadetosti predčasno defoliacijo. Zavrtači prezimijo v stadiju bube. Večina avtorjev navaja za vrsto tri generacije. Nekateri domnevajo, da je lahko število generacij večje.

V letu 1997 smo od aprila do oktobra spremljali razvoj škodljivca na območju Maribora. Naš namen je bil spoznati razvojni ciklus, med drugim ugotoviti število generacij kostanjevega zavrtača na preiskanem območju (Zelenko 1999, Zelenko et al. 1999).

Pri opazovanju ličink, ki zajedajo v listih, nastopijo težave pri določevanju števila osebkov posameznih generacij. V poletnem času se lahko metulji dveh zaporednih generacij pojavljajo hkrati. Zato se na listu lahko hkrati pojavljajo ličinke, ki pripadajo dvema različnima generacijama. Da bi se izognili nejasnostim, smo opazovane osebke fizično ločili od ostalih. Vsako novo generacijo larv na listih smo markirali in liste z markiranimi osebki zaprli v vreče, ki so preprečevale pobeg oziroma vdor osebkov. Marker – barvo smo nanašali na list ob mestu, kjer je ličinka tvorila izjedino. Markirali smo v času, ko so ličinke dosegle tretji ali četrti stadij. Določevali smo tudi njihovo gostoto, tako da smo beležili število ličink oziroma izjedin na posameznem listu.

Metulj pri nas razvija tri generacije. Del bub druge generacije in vse bube tretje generacije prezimijo. V Mariboru so se v letu 1997 odrasli metulji prezimne generacije pojavljali od druge polovice aprila do konca maja. Ličinke prve generacije so se pojavljale od druge polovice  maja do začetka julija, ličinke druge generacije od začetka julija do konca avgusta in ličinke tretje generacije od druge polovice avgusta do konca oktobra. Bube prve generacije smo zabeležili od začetka junija do sredine julija. Bube druge generacije so se začele pojavljati konec julija, bube tretje generacije pa konec septembra. Odrasli metulji prve generacije so se v vrečah pojavljali od sredine junija do začetka avgusta, odrasli metulji druge generacije pa od začetka avgusta do konca septembra. Na prostem so se posamezni odrasli metulji pojavljali še 10. oktobra.

Trajanje preimaginalnih stadijev (ličinke, pupe) različnih generacij je različno. Najkrajša je življenjska doba stadijev prve generacije, najdaljša pa stadijev tretje generacije. Del bub druge generacije in potencialno vse bube tretje generacije prezimijo. Gostota osebkov, izražena kot število ličink na posameznem listu, je na štirih mariborskih lokacijah zelo različna. Vzrok za veliko gostoto zavrtača v Magdalenskem parku je najbrž ta, da v pretekli sezoni niso odstranili  odpadlega listja.

 
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin