FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN
VSEBINA
BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN NA INŠTITUTU ZA FITOMEDICINO
BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN/BIOTIČNO ZATIRANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV (SPLOŠNO)
DOMORODNE KORISTNE VRSTE
MIKROBIOTIČNO ZATIRANJE RASTLINSKIH ŠKODLJIVCEV
BIOTIČNO ZATIRANJE RASTLINSKIH PATOGENOV
DELA IZ PODROČJA BIOTIČNEGA VARSTVA RASTLIN
MEDNARODNI STANDARDI O VNOSU IN UPORABI ORGANIZMOV ZA BV RASTLIN
POVEZAVE
 
Po Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin ZZVR-1 (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 - ZDU-1 in 45/04 – ZdZPKG) dopolnjen z ZZVR-1A (Uradni list RS, št. 86/04) je:

Biotično varstvo rastlin je način obvladovanja škodljivih organizmov v kmetijstvu in gozdarstvu, ki uporablja žive naravne sovražnike, antagoniste ali kompetitorje ali njihove produkte in druge organizme, ki se morejo sami razmnoževati.
Domorodna vrsta organizma je tista vrsta, ki je v določenem ekosistemu naravno navzoča.
Tujerodna vrsta organizma je tista vrsta, ki jo naseli človek in v določenem ekosistemu pred naselitvijo ni bila navzoča. Za namen biotičnega varstva rastlin v zavarovanih prostorih in na prostem, je dovoljeno uporabljati le tiste tujerodne vrste organizmov, ki so na seznamu, ki ga objavi minister v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave.

PRAVILNIK o biotičnem varstvu rastlin (Uradni list RS 45/2006 z dne 28.4.2006) določa:

Seznam domorodnih in tujerodnih vrst organizmov za biotično varstvo rastlin;
Pogoje za vnos, gojenje in uporabo domorodnih in tujerodnih vrst organizmov za biotično varstvo rastlin;
Pogoje glede strokovne in tehnične usposobljenosti oziroma pogoje glede prostorov, opreme in kadrov za vnos, gojenje ali uporabo domorodnih in tujerodnih vrst organizmov za biotično varstvo rastlin in
Vsebino vloge za izdajo dovoljenja za vnos in uporabo tujerodnih vrst organizmov oziroma za gojenje koristnih organizmov.

FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za varstvo rastlin
New Page 1
FITO-INFO: Slovenski informacijski sistem za zdravstveno varstvo ratlin